Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97,107/07,94/13 i 98/19) i članka 32. Statuta Dječjeg vrtića „101 Dalmatinac“ Nova Vas, Upravno vijeće Dječjeg vrtića 101 Dalmatinac, Nova Vas objavljuje

 

N A T J E Č A J

Za prijem radnika na radno mjesto

 

-2 odgojitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, za rad u Dječjem vrtić u 101 Dalamatinac u Novoj Vasi do 31.08.2022.

 

Uvjeti za prijem u radni odnos:

-  završena viša stručna sprema preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju najmanje tri godine: odgojitelj/ica predškolske djece ili nastavnik/ica predškolskog odgoja;

-  položen stručni ispit;

-  zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta;

-  da nije pravomoćno osuđivan za djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;

 Prijava na natječaj treba biti vlastoručno potpisana i sadržavati priloge kako slijedi:

-  životopis;

-  presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi;

-  presliku dokaza o položenom stručnom ispitu;

-  dokaz o državljanstvu (preslika);

-  dokaz o radnom iskustvu – potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO (ne starije od dana otvaranja natječaja);

-  dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od datuma objave natječaja i to:

a)      uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st.2.);

b)      uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.);

c)      potvrdu nadležnog Centra za socijalnu skrb (članak 25. stavak. 10);

d)      izjava kandidata o nepostojanju drugih zapreka iz čl. 25 Zakona, vlast, potpisana;

-  dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta;

-  vlastoručno potpisanu izjavu o suglasnosti za podvrgavanje testiranju i provjeri znanja.

 

Mole se kandidati da na prijavi za natječaj navedu E-mail adresu odnosno broj mobitela, kako bi se na taj način moglo pozvati na razgovor i komunicirati.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić „101 Dalmatinac“, Antonci 35a, 52446 Nova Vas, s naznakom „Prijava na natječaj za odgojitelja“

Rok za dostavu prijava na natječaj je 27.01.2022. godine.

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu. Poveznice na internetske stranice: www.zakon.hr, www.ministarstvo.branitelja.hr, https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. popis dokumenata za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Nepravovaljane i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora pristupnici/ce će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani pristupnici dužni su priložiti originale ili ovjerene preslike gore traženih dokumenata. Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada u trajanju od četiri mjeseca.

Klasa:601-02/22-01/1; Ur.broj:2167/01-54-06-04-22-01; Nova Vas, 19.01.2022.

 

Natječaj je objavljen 19.01.2022. do 27.01.2022. godine