Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj: 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.) i članka 35. Statuta Dječjeg vrtića "101 Dalmatinac” Nova Vas Upravno vijeće Dječjeg vrtića" 101  Dalmatinac Nova Vas objavljuje


NATJEČAJ


za prijem radnika na radno mjesto
-

1 (jedan) STRUČNJAK EDUKACIJSKO – REHABILITACIJSKOG PROFILA –  DEFEKTOLOG (m/ž) na neodređeno, puno radno vrijeme, za rad u Dječjem vrtiću „101 Dalmatinac“ Nova Vas.

Uvjeti za prijem u radni odnos stručnog suradnika - defektologa:

- stečena stručna sprema – VSS, završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij edukacijske rehabilitacije, prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i  Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97), Pravilnika o radu i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 101 Dalmatinac.

                       

Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisana, mora sadržavati naznaku radnog

mjesta i vrstu radnog odnosa za koje se prijavljuje te sljedeće priloge:

 

- životopis;

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi;

- dokaz o državljanstvu;

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo navedeno u

  članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 3 mjeseca od

  dana objave natječaja;

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za prekršaj naveden u članku

  25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 3 mjeseca od dana

  objave natječaja;

- potvrdu Hrvatskog zavoda za socijalni rad (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu  

  izrečene mjere iz članka 25. stavka 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne

  stariju od 3 mjeseca od dana objave natječaja;

- dokaz o radnopravnom statusu ( elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja).

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavanju propisane uvjete. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Mole se kandidati da na prijavi za natječaj navedu broj mobitela i e-mail adresu kako bi se na taj način moglo pozvati na razgovor i komunicirati.
Prijave na natječaj s dokumentacijom dostaviti poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić “101 Dalmatinac”, Antonci 35a 52446 NOVA VAS, s naznakom "Prijava na natječaj za odgojitelja". Rok za dostavu prijava na natječaj je 13.02.2024. godine.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj: 121/17., 98/19. i 84/21.), članka 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj: 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz domovinskog rata (Narodne novine broj: 84/21.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Poveznice na internetske stranice: www.zakon.hr, www.ministarstvo.branitelja.hr; https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje- 843/843, Popis dokumenata za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (N.N. 84/21).
O rezultatima izbora pristupnici/ce će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava. Prije sklapanja ugovora o radu izabrani pristupnici dužni su dostaviti originale ili ovjerene preslike gore traženih dokumenata i obaviti pregled na medicini rada kao dokaz zdravstvenoj sposobnosti kandidata za sklapanje ugovora o radu. Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada u trajanju od dva mjeseca.