Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj: 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.) i članka 35. Statuta Dječjeg vrtića "101 Dalmatinac” Nova Vas Upravno vijeće Dječjeg vrtića" 101  Dalmatinac Nova Vas objavljuje


NATJEČAJ


za prijem radnika na radno mjesto
- 2 (dva) asistenta-pomoćnici djeci s teškoćama na određeno, nepuno radno vrijeme, za rad u Dječjem vrtiću „101 Dalmatinac“ Nova Vas i Poreč.
Uvjeti za prijem u radni odnos :
-završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje;
-da osoba nije kažnjavana, odnosno da protiv osobe nije vođen prekršajni postupak
za djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
-zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta;
Prijava na natječaj treba biti vlastoručno potpisana i sadržavati priloge kako slijedi:
1. životopis;
2. presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi;
3. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, članak 25. st. 2.
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od datuma objave natječaja;
5. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, članak. 25.
stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od datuma objave natječaja;
6. uvjerenje nadležnog Centra za socijalnu skrb sukladno članku 25. stavak 10. Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju, ne starije od datuma objave natječaja;
7. izjava kandidata o nepostojanju drugih zapreka iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju
i obrazovanju, vlastoručno potpisana;
8. dokaz o radnom iskustvu, elektronički zapis iz evidenciji HZMO, ne starije od datuma natječaja;
9. dokaz o državljanstvu;
10. dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, potvrda liječnika obitelj. medicine. Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavanju
propisane uvjete. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Mole se kandidati da na prijavi za natječaj navedu broj mobitela i e-mail adresu kako bi se na taj način moglo pozvati na razgovor i komunicirati.
Prijave na natječaj s dokumentacijom dostaviti poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić “101 Dalmatinac”, Antonci 35a 52446 NOVA VAS, s naznakom "Prijava na natječaj za asistenta". Rok za dostavu prijava na natječaj je 18.08.2023. godine.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj: 121/17., 98/19. i 84/21.), članka 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj: 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz domovinskog rata (Narodne novine broj: 84/21.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Poveznice na internetske stranice: www.zakon.hr, www.ministarstvo.branitelja.hr;  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje- 843/843, Popis dokumenata za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (N.N. 84/21).

O rezultatima izbora pristupnici/ce će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava. Prije sklapanja ugovora o radu izabrani pristupnici dužni su dostaviti originale ili ovjerene preslike gore traženih dokumenata i obaviti pregled na medicini rada kao dokaz zdravstvenoj sposobnosti kandidata za sklapanje ugovora o radu. Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada u trajanju od dva mjeseca.