Temeljem članka 37.  stavak 2 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine broj:10/97,107/07,94/13 i 98/19) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „101 Dalmatinac“ Nova Vas, Upravno vijeće Dječjeg vrtića 101 Dalmatinac, Nova Vas objavljuje

 

N A T J E Č A J

Za imenovanje ravnatelja DV 101 Dalmatinac

 

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste i ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika, ima 5 godina staža u djelatnosti predškolskog odgoja, koja se istuče stručnim  i pedagoškim radom i ima sposobnost organiziranja rada u vrtiću te ispunjava opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

-  životopis;

-  presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi;

-  presliku dokaza o položenom stručnom ispitu;

-  dokaz o državljanstvu (preslika);

-  dokaz o radnom iskustvu – potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO (ne starije od dana otvaranja natječaja);

-  dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od datuma objave natječaja i to:

a)      uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st.2.);

b)      uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.);

c)      izjava kandidata o nepostojanju drugih zapreka iz čl. 25 Zakona, vlast, potpisana;

 

 

 

Mole se kandidati da na prijavi za natječaj navedu E-mail adresu odnosno broj mobitela, kako bi se na taj način moglo pozvati na razgovor i komunicirati.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić „101 Dalmatinac“, Antonci 35a, 52446 Nova Vas, s naznakom „Prijava na natječaj za odgojitelja“

Rok za dostavu prijava na natječaj je 27.01.2022. godine.

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu. Poveznice na internetske stranice: www.zakon.hr, www.ministarstvo.branitelja.hr, https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. popis dokumenata za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Nepravovaljane i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora pristupnici/ce će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani pristupnici dužni su priložiti originale ili ovjerene preslike gore traženih dokumenata. Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada u trajanju od četiri mjeseca.

Klasa:601-02/22-01/1; Ur.broj:2167/01-54-06-04-22-02; Nova Vas, 19.01.2022.

 

Natječaj je objavljen 19.01.2022. do 27.01.2022. godine